Zelena ekonomija

Danas se svjetska ekonomija  mijenja, pod uticajem krize izazvane zagađenjem životne sredine i intezivnijim klimatskim promjenama, sa ciljem da se spriječi gubitak prirodnih resursa i ekosistemskih usluga i time omogući čovjeku zadovoljenje potreba. Dekarbonizacija, efikasna upotreba resursa i uključenost društva i svih aktera su osnovni principi zelene ekonomije. Pored potrebe za javnim i privatnim ulaganjima u aktivnosti i industrije koje će smanjiti emisiju ugljenika i zagađenje, povećati energetsku efikasnost i održivo kotišćenje resursa, i spriječiti dalji gubitak resursa, mora se razvijati i ojačati obrazovanje, vještine i kapaciteti kako bi se došlo do potrebne promjene percepcije, ponašanja i kreirala inovativna rješenja. U cilju stvaranja novog fokusa na zelenoj ekonomiji, investicijama, zapošljavanju i vještinama sa pozitivnim socijalnim i ekološkim ishodima, REC Montenegro se zalaže za nacionalni i međunarodni održivi ekonomski rast.

Glavni aspekti aktivnosti u okviru teme Zelena ekonomija su sledeći:

  • Promovisanje i podrška aktivnosti koje podstiču održivi ekonomski rast kroz nisko-karbonske ekonomije, energetsku i efikasnosti upotrebe resursa
  • Promovisanje i podrška zelenih finansija/finansiranja, tehnologija i investicija
  • Podsticanje aktivnosti koje rezultiraju pametnim gradovima i održivom gradskom prevozu koji podržava zdraviji način života i zdravlje ljudi
  • Podrška stvaranju i jačanju vještina i kapaciteta mladih, sa ciljem promjene mišljenja i stava ka zelenoj ekonomiji i inovativnim rješenjima