Uključivanje zainteresovanih strana

Upravljanje u životnoj sredini i odlučivanje u oblasti zaštite životne sredine utiču na ljude i životnu sredinu na složen način, pa se stoga sam proces mijenjao poslednjih decenija da bi se uzela u obzir kompleksnost tih uticaja na dobrobit i kvalitet života ljudi. Učešće zainteresovanih strana u odlučivanju, upravljanju u životnoj sredini i ekološkim projektima, prepoznato je kao kritičan faktor za njihov uspjeh i efikasnu primjenu. Nekoliko međunarodnih i univerzalnih principa i protokola zahtijeva pravo na pristup informacijama i uključivanje zainteresovanih strana – UNECE Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju, Pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine/Arhuska konvencija, Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol) i drugi. Imajući u vidu da su ljudi zainteresovani i imaju pravo da budu dio zaštite i upravljanja u životnoj sredini, kako zbog sopstvenih interesa, tako i same životne sredine u kojoj žive, REC Montenegro ima za cilj da podstakne učešće zainteresovanih strana na svim nivoima odlučivanja u oblasti zaštite životne sredine.

Glavni aspekti aktivnosti u okviru teme Uključivanje zainteresovanih strana su sledeći:

  • Podstaći implementaciju UNECE Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i Arhuske konvencije
  • Podsticanje participativnog pristupa i dijaloga sa više zainteresovanih strana
  • Promovisanje drugih relevantnih nacionalnih, EU i međunarodnih sporazuma i zakona
  • Podržati izgradnju kapaciteta i implementaciju PRTR protokola i EU E-PRTR